Ocenjujemo vse tipe nepremičnin po celotni Sloveniji za različne namene:
< /div>
OCENJEVANJE VREDNOSTI
01
02
03
04
05
06
nakup ali prodaja
zavarovano posojanje
prenos stvarnih vložkov
potrebe davčnega postopka
računovodska poročanja
stečajni postopki
Untitled design (1)


OCENJEVANJE   
VREDNOSTI   
Ocenjujemo vse tipe nepremičnin po celotni Sloveniji za različne namene:
01 nakup ali prodaja
02 zavarovano posojanje
03 prenos stvarnih vložkov
04 potrebe davčnega postopka
05 računovodska poročanja
06 stečajni postopki
01 nakup ali prodaja
02 zavarovano posojanje
03 prenos stvarnih vložkov
04 potrebe davčnega postopka
05 računovodska poročanja
06 stečajni postopki
                                                                                                                            in drugo...
  in drugo...
Poleg ocenjevanja nepremičnin v podjetju, v sodelovanju z zunanjimi partnerji zagotavljamo tudi točkovanje stanovanj, cenitev strojev in opreme, ter cenitev podjetij.
Poleg ocenjevanja nepremičnin v podjetju, v sodelovanju z zunanjimi partnerji zagotavljamo tudi točkovanje stanovanj, cenitev strojev in opreme, ter cenitev podjetij.
Untitled design (2)
OCENJEVANJE
VREDNOSTI NEPREMIČNIN
Untitled design (2)
OCENJEVANJE
VREDNOSTI NEPREMIČNIN
Storitev ocenjevanja vrednosti nepremičnin je pomemben del nepremičninskega poslovanja, saj vam omogoča ugotoviti pravo vrednost nepremičnine. Ocenjevanje vrednosti nepremičnine se izvaja z različnimi metodami, ki se prilagajajo specifičnim lastnostim nepremičnine. Pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin je pomembno upoštevati različne dejavnike, kot so starost, stanje in lokacija nepremičnine ter gospodarske razmere v okolici nepremičnine. Na podlagi vseh teh dejavnikov ocenjevalec določi pravo vrednost nepremičnine.
Ocene vrednosti temeljijo na analizah, ki zajemajo več ključnih elementov. Izvajamo obsežno raziskavo trga nepremičnin, ki vključuje analizo trenutnih prodajnih cen, najemnih stopenj in drugih kazalnikov, povezanih z nepremičninskim trgom. To nam omogoča, da pridobimo vpogled v trenutno stanje trga in razumemo gibanje cen ter povpraševanje po določeni vrsti nepremičnine v določeni regiji. Preučujemo primerljive prodaje nepremičnin v obdobju ocenjevanja nepremičnine, ki so se zgodile v podobnih geografskih območjih. Primerjamo prodajne cene in druge pomembne parametre primerljivih nepremičnin z ocenjevanimi nepremičninami, da lahko določimo ustrezno vrednost glede na trenutne tržne razmere. Analiziramo podatke o dejanskih transakcijah nepremičnin v določeni regiji. Pridobimo in preverimo podatke o prodajnih cenah, velikostih nepremičnin, starosti, lokaciji in drugih relevantnih dejavnikih, ki vplivajo na vrednost nepremičnin. S tem lahko pridobimo vpogled v dejanske tržne vrednosti nepremičnin in jih uporabimo pri ocenjevanju.
Končna poročila izdelamo v skladu z mednarodnimi smernicami za ocenjevanje vrednosti (MSOV). Poročilo pripravi in overi pooblaščeni strokovnjak za ocenjevanje vrednosti. Zaključene ocene vrednosti lahko pripravimo v slovenskem ali angleškem jeziku, odvisno od zahtev strank in ciljnega trga. Naš cilj je zagotoviti jasno in razumljivo komunikacijo ter ustrezno prilagoditi poročila skladno z mednarodnimi zahtevami, ne glede na njihov jezikovni in kulturni ozadje.
Več o poteku cenitve si lahko prebereš tukaj.
OCENJEVANJE
VREDNOSTI PODJETIJ
Untitled design (3)
OCENJEVANJE
VREDNOSTI PODJETIJ
Untitled design (3)
Svojim strankam nudimo skrbne preglede poslovanja, ki omogočajo oceno tveganj in vrednosti podjetij v primeru prevzemov, privatizacij, financiranja ali sprememb lastniške strukture. Prav tako vodimo celoten postopek prodaje in nakupa podjetij, vključno z opredelitvijo strategije, izvedbo skrbnega pregleda, oceno vrednosti, iskanjem kupcev ali investitorjev ter pripravo ustrezne dokumentacije. Poleg tega nudimo tudi strokovno svetovanje pri zadolževanju javnega sektorja ter storitve svetovanja osebam javnega prava v sodelovanju z Inštitutom za javno-zasebno partnerstvo. Naši strokovnjaki vam pomagajo pri izdelavi poslovnih načrtov, ki so ključni za zagon, rast in sprejemanje poslovnih odločitev, ter vam omogočajo pridobitev dodatnih virov financiranja in kapitala pri bankah in investitorjih.
Pri svojem delu uporabljamo najnaprednejše metode in pristope ter sledimo najvišjim standardom strokovnosti. Zavedamo se, da je natančna in zanesljiva ocena ključnega pomena pri sprejemanju poslovnih odločitev, kot so prodaja podjetja, dokapitalizacija ali prestrukturiranje. Naš pristop je celovit in prilagojen vašim specifičnim potrebam. Z zagotavljanjem kakovostnih storitev ocenjevanja vrednosti vam omogočamo jasen vpogled v finančno stanje podjetja ter oceno njegovega potenciala za prihodnjo rast in uspeh. S svojim strokovnim znanjem vam pomagamo pri izboljšanju poslovne učinkovitosti ter pri sprejemanju pametnih in informiranih odločitev.
V sodelovanju z
V sodelovanju z
Untitled design (4)
OCENJEVANJE
STROJEV IN OPREME
Untitled design (4)
OCENJEVANJE
STROJEV IN OPREME
Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme je postopek, ki se izvaja z namenom strokovnega in objektivnega določanja njihove dejanske vrednosti. Gre za uporabo posebnih metod in tehnik ocenjevanja, ki omogočajo natančno oceno vrednosti strojev in opreme v različnih scenarijih. Ta postopek se pogosto izvaja pri nakupu ali prodaji strojev, pri likvidaciji podjetja, v stečajnih postopkih, pri ugotavljanju vrednosti stvarnega vložka pri ustanavljanju podjetja ter v postopkih dedovanja. Cilj ocenjevanja je pridobiti relevantne informacije o dejanski vrednosti premičnin, ki omogočajo pravilno odločanje in oblikovanje realističnih cen.
Pri tem je ključno, da postopek izvede pooblaščen ocenjevalec vrednosti, ki je pridobil ustrezno dovoljenje in je usposobljen za uporabo posebnih metod vrednotenja. Ta strokovnjak izdela oceno vrednosti, ki zagotavlja naročniku objektivno informacijo o dejanski vrednosti ocenjevanih strojev in opreme.
Ocenjevanje strojev je tako pomembno, saj omogoča natančno določanje vrednosti teh premičnin, kar je ključno pri sprejemanju odločitev, kot so nakupi, prodaje, likvidacije ali ustanavljanje podjetij. Pravilno ocenjena vrednost strojev in opreme omogoča boljše upravljanje s premoženjem ter zagotavlja pravične in uravnotežene poslovne transakcije.
IZDELAVA ZAPISNIKA O
TOČKOVANJU STANOVANJ
Untitled design (5)
IZDELAVA ZAPISNIKA O
TOČKOVANJU STANOVANJ
Untitled design (5)
Naša ekipa ponuja tudi storitev točkovanja stanovanj, ki je namenjena določitvi višine najemnine ali preverjanju ustreznosti obstoječe najemnine za najemnike neprofitnih stanovanj. S to storitvijo pripravimo zapisnik o točkovanju stanovanja, ki temelji na predpisanih merilih in predstavlja osnovo za ugotavljanje vrednosti stanovanja.
V zapisniku o točkovanju stanovanja se skladno s predpisi točkujejo različni elementi stanovanja, kot so površina, gradbeni deli, okna, vrata, tlaki, obdelava notranjih sten, fasada, inštalacije, oprema ter druge pripadajoče površine stanovanju. Pri točkovanju upoštevamo tudi letnico izgradnje stanovanja in morebitna investicijska vzdrževalna dela. Poleg tega lahko vrednost stanovanja vpliva tudi njegova lokacija, kot je velikost mesta, infrastruktura in bližina zelenih površin.
NAROČI CENITEV
NAROČI CENITEV